Odborná a poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi:

  • povinnosti obcí, právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi,
  • odborná príprava a odborná spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi,
  • výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
  • druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
  • poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov,
  • dobrovoľná požiarna ochrana,
  • sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.