ZOP ŠPO

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany, podľa § 33 ods. 1 písm. c) vyhlášky o požiarnej prevencii je vykonávaná v rozsahu najmenej 200 hodín. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru. Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky Prezídiu Hasičského a záchranného zboru a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany je päť rokov od úspešného overenia odbornej spôsobilosti.

Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Na záver obdržia absolventi odbornej prípravy „Potvrdenie“ o absolvovaní odbornej prípravy.

AOP ŠPO

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany, podľa §33 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov je vykonávaná v rozsahu najmenej jednej štvrtiny základnej odbornej prípravy t. j. 50 vyučovacích hodín. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je päť rokov od úspešného overenia odbornej spôsobilosti. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia.

Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Na záver obdržia absolventi odbornej prípravy „Potvrdenie“ o absolvovaní odbornej prípravy.

ZOP TPO

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Cieľom 120-hodinového kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. Na záver obdržia potvrdenie o absolvovaní „Základnej odbornej prípravy technika PO“, ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Program kurzu je striktne určený schváleným projektom a požiadavkám vyplývajúcim z postavenia a činnosti technika PO.

AOP TPO

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

30-hodinový (4-dňový) kurz je určený pre technikov PO, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Na záver účastník získa potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika PO, ktoré predkladá aj s inými dokladmi na príslušnom KR HaZZ . Podmienkou účasti je predložiť kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO.

ZOP PPOO

Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

Odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej úplne stredné vzdelanie.

Základná odborná príprava preventivára požiarnej ochrany obce, podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhlášky o požiarnej prevencii je vykonávaná v rozsahu najmenej 80 hodín.

Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na Okresnom riaditeľstve Hasičského záchranného zboru (podľa miesta bydliska žiadateľa o overenie) a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti.
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany je päť rokov.
Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce je povinná najmenej raz za päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. Poznámka: Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.

AOP PPOO

Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce , podľa § 33 ods. 3 v náväznosti na § 33 ods. 1 písm. a) vyhlášky o požiarnej prevencii je vykonávaná v rozsahu najmenej 20 hodín.

Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva preventivárovi požiarnej ochrany obce okresné riaditeľstvo. Aktualizačná odborná príprava pre preventivárov požiarnej ochrany obce sa vykonáva raz za päť rokov v trvaní najmenej jednej štvrtiny základnej odbornej prípravy (20 hodín).

Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Semináre

Semináre

Obsahová náplň seminárov je zameraná na problematiku ochrany pred požiarmi. V tejto sekcii uverejňujeme semináre organizované spoločnosťou Fire Center s.r.o. v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí stavbárskeho sektoru.