Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

 

Zameranie odbornej prípravy

 • odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností špecialistu požiarnej ochrany,
 • odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie i. stupňa technického smeru,
 • základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 200 hodín,
 • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na ministerstve vnútra slovenskej republiky prezídiu hasičského a záchranného zboru a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti,
 • platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany je päť rokov od úspešného overenia odbornej spôsobilosti,
 • hlavným cieľom základnej odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
 • odborná spôsobilosť vyžaduje predpísané vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činností,
 • dosiahnutie týchto požiadaviek je možné najmä znalosťou:
  • organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi, zákona, jeho vykonávacích predpisy a ďalšie osobitné predpisov súvisiacich s predmetom ich činnosti  organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi,
  • základov procesov horenia a hasenia,
  • základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení,
  • zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov,
  • praktickej časti – riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb – obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

Absolvent základnej odbornej prípravy špecialistov PO získal vedomosti o:

 • zákone, jeho vykonávacích predpisoch a ďalších osobitných predpisoch súvisiacich s predmetom ich činnosti,
 • organizácii a riadení ochrany pred požiarmi,
 • základoch procesov horenia a hasenia,
 • požiadavkách protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavkách protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení,
 • protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a  manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • funkcii a parametroch požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 • určovaní síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov.

 

Absolvent základnej odbornej prípravy špecialistov PO je schopný:

 • aplikovať právne predpisy o ochrane pred požiarmi,
 • používať príslušné technické predpisy a technické normy,
 • vypracúvať riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  vypracovať dokumentáciu o ochrane pred požiarmi,
 • vykonávať činnosti pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 • posudzovať umiestnenie technologických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vrátane
 • dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti umiestnenia technologických zariadení.
 • spracovať analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Absolvent základnej odbornej prípravy špecialistov PO má zručnosti na:

 • prácu so stavebnými výkresmi,
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 • vypracovanie podkladov a spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Názov odprednášanej tematiky a použité skratky Rozsah hodín
A Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti  – OPO 32
B Základy procesov horenia a hasenia – ZPH 4
C Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a kontrole technických a technologických zariadení – PBS 74
D Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – PBS HL 24
E Funkcie, parametre a podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi – PZ 20
F Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov – USaP 6
G Praktická časť:
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb – obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti – PRAKT
40
Spolu: 200