Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

 

Zameranie odbornej prípravy

 • odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi je vzdelanie a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností preventivára požiarnej ochrany obce,
 • odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej úplne stredné vzdelanie,
 • aktualizačná odborná príprava preventivára požiarnej ochrany obce je vykonávaná v rozsahu najmenej 20 hodín,
 • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na okresnom riaditeľstve hasičského záchranného zboru (podľa miesta bydliska žiadateľa o overenie) a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti,
 • platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany je päť rokov,
 • osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce je povinná najmenej raz za päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu,
 • hlavným zameraním základnej /aktualizačnej/ odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie preventivára požiarnej ochrany obce,
 • odborná spôsobilosť vyžaduje súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činností,
 • pri vykonávaní odbornej prípravy uchádzačov o odbornú spôsobilosť pre činnosť preventivára požiarnej ochrany obce, sa vychádza zo základnej úlohy obce ako samosprávneho orgánu , ktorý vykonáva v prenesenom význame štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dosiahnutie týchto požiadaviek je možné najmä znalosťou:
  • organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi, zákona o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacích predpisov a ďalších osobitných predpisov súvisiacich s predmetom ich činnosti,
  • základov procesov horenia a hasenia,
  • základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení,
  • zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • funkcií a parametrov požiarnych zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • praktického spracovania dokumentácie obce na úseku ochrany pred požiarmi.

Absolvent aktualizačnej odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce získal vedomosti o:

 • právnych predpisoch v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečení ochrany pred požiarmi u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa,
 • výkone štátneho požiarneho dozoru,
 • správnom konaní,
 • význame zisťovania príčin požiaru,
 • riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
 • protipožiarnej bezpečnosti pri vykurovaní,
 • protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení a procesov,
 • protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení,
 • protipožiarnej bezpečnosti prevádzkarní, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami,
 • protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • horľavých kvapalinách a o horľavých plynoch a horenie podporujúcich plynoch,
 • fyzikálno-chemických aspektoch horenia, výbuchu a hasenia,
 • požiarnotechnických zariadeniach,
 • potrebe vody na hasenie požiarov,
 • rozdelení a technických parametroch hasičskej techniky.

 

Absolvent aktualizačnej odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce je schopný:

 • aplikovať právne predpisy o ochrane pred požiarmi,
 • používať príslušné technické predpisy a technické normy,
 • organizovať a vyhodnocovať preventívne protipožiarne kontrol v obci,
 • vykonávať odbornú prípravu a školenie osôb zaradených do kontrolných skupín obce pre vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • vypracovať dokumentáciu obce na úseku o ochrane pred požiarmi,
 • vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
Názov odprednášanej tematiky a použité skratky Rozsah hodín
A Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti – OPO 6
B Základy procesov horenia a hasenia – ZPH 1
C Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a kontrole technických a technologických zariadení – PBS 3
D Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – PBS HL 6
E Funkcie, parametre a podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi – PZ 3
F Praktická časť:
Spracovanie dokumentácie obce na úseku ochrany pred požiarmi – PRAKT
1
Spolu: 20