Činnosť technika požiarnej ochrany:

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
  • organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
  • školenie kontrolných skupín obce,
  • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie hasičskej jednotky,
  • vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.