Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 

Zameranie odbornej prípravy

 • odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany,
 • odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej úplne stredné vzdelanie,
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 120 hodín,
 • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na krajskom riaditeľstve hasičského záchranného zboru (podľa miesta bydliska žiadateľa o overenie) a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti,
 • platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je päť rokov od úspešného overenia odbornej spôsobilosti,
 • hlavným cieľom základnej odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti technika požiarnej ochrany,
 • obsahom základnej odbornej prípravy tiež problematika skladovania a manipulácie s horľavými látkami, činností spojených so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, protipožiarna bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzke elektrických, tepelných, technických a technologických zariadení, problematika procesov horenia a jednotlivé spôsoby hasenia, ako aj úlohy a postavenie hasičských jednotiek a nasadzovanie síl a prostriedkov pri zdolávaní požiarov,
 • praktická časť je zameraná na  oblasť protipožiarnej bezpečnosti stavieb s praktickým poukázaním na jednotlivé stavebné konštrukcie, špecifikáciu požiarno-deliacich konštrukcií , požiarnych a požiarno-technických zariadení, vybavenie a stav únikových ciest ako aj oblasť činnosti hasičskej jednotky s podrobným výkladom a popisom činnosti hasičskej jednotky pred samotným zásahom, počas zásahu, vrátane praktickej ukážky hasičskej techniky, jej parametrov a charakteristík,
 • dosiahnutie týchto požiadaviek je možné najmä znalosťou:
  • organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi zákona o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacích predpisov a ďalších osobitných predpisov súvisiacich s predmetom ich činnosti,
  • základov procesov horenia a hasenia,
  • základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení,
  • zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • funkcií a parametrov požiarnych zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • praktického spracovania dokumentácie právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi.

Absolvent základnej odbornej prípravy TPO získal vedomosti o:

 • právnych predpisoch v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečení ochrany pred požiarmi u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa,
 • výkone štátneho požiarneho dozoru,
 • správnom konaní,
 • význame zisťovania príčin požiaru,
 • riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
 • osobitných požiadavkách na stavby,
 • protipožiarnej bezpečnosti pri vykurovaní,
 • protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení a procesov,
 • protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení,
 • protipožiarnej bezpečnosti prevádzkarní, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami,
 • protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • horľavých kvapalinách a o horľavých plynoch a horenie podporujúcich plynoch
 • fyzikálno-chemických aspektoch horenia, výbuchu a hasenia,
 • požiarnotechnických zariadeniach,
 • potrebe vody na hasenie požiarov,
 • rozdelení a technických parametroch hasičskej techniky.

 

Absolvent základnej odbornej prípravy TPO je schopný:

 • aplikovať právne predpisy o ochrane pred požiarmi,
 • používať príslušné technické predpisy a technické normy,
 • vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky,
 • určovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
 • vypracovať dokumentáciu o ochrane pred požiarmi,
 • určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • organizovať a vyhodnocovať cvičné požiarne poplachy.

 

Absolvent základnej odbornej prípravy TPO má zručnosti na:

 • prácu so stavebnými výkresmi,
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stavbách
Názov odprednášanej tematiky a použité skratky Rozsah hodín
A Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti  – OPO 36
B Základy procesov horenia a hasenia – ZPH 4
C Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a kontrole technických a technologických zariadení – PBS 20
D Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – PBS HL 32
E Funkcie, parametre a podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi – PZ 24
F Praktická časť:
Spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi – PRAKT
4
Spolu: 120
*Tematický plán základnej odbornej prípravy TPO v rozsahu 120 hodín
k § 32 ods. 1 a k § 33 ods.2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.