1. Požiarna ochrana budov, J.Kucbel, 1992
 2. Ochrana pred požiarmi, J.Kucbel.D.Janto,2002
 3. Technické prostriedky požiarnej ochrany, I.Palúch,1981
 4. Požiarna prevencia technologických procesov, J.Miko, 1989
 5. Požiarna prevencia stavebných objektov, Reichel, 1988
 6. Elektrotechnika v požiarnej ochrane, Hruška, 1991
 7. Chémia v požiarnej ochrane, Missbachová, Missbach, Balog,1985
 8. Metodika posudzovania požiarnej bezpečnosti technológií, tézy prenášok špecializovanej odbornej prípravy príslušníkov Zboru PO pre posudzovanie požiarnej bezpečnosti technológií,1998
 9. Analýza nebezpečia a prevencia priemyselných havárií, Zapletalová, Bartlová, Balog,1998
 10. Zborník prednášok z medzinárodných konferencií FIRECO
 11. Spravodajca – Protipožiarna ochrana, Záchranná služba
Rok Názov
1991 Zákon o priestupkoch a správnom konaní, V.Hutta,1991
1995 Stavebný zákon, komentár úplné znenie a súvisiace predpisy, Sirotka, Záslósová, 1995
1999 Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov
2001 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zmena č. 438/2002 Z .z., zmena č. 215/2004 Z. z.,zmena č. 347/2004 Z. z., zmena č. 562/2005 Z. z., zmena č. 519/2007 Z. z., zmena č. 445/2008 Z. z., zmena č. 199/2009 Z. z., zmena č. 400/2011 Z . z., zmena č. 37/2014 Z. z., zmena č.129/2015 Z. z.
Zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z. s odborným komentárom, J.Prosňák, J. Draškovič, 2001
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
2006 Zákony, úplné znenia zákonov z oblasti stavebného práva a súvisiace predpisy platné k 1.1.2006, A. Martikánová, Poradca s.r.o.
2013 Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch

 

Rok Názov
2000 Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z. z. , ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi alebo horenie podporujúcimi plynmi
2002 Vyhláška MV SR č. 55/2002 Z. z.ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc, zmena 737/2002 Z. z. (31.12.2002), zmena 23/2011 Z. z. (01.02.2011), zmena 500/2011 Z. z. (01.01.2012), 382/2012 Z. z. (01.01.2013)
2002 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, výklad k vyhláške J.Miko, 2002
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, zmena č. 591/2005 Z. z., zmena č. 259/2009 Z. z., zmena č. 202/2015 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; redakčné oznámenie o oprave chyby OPRAVA CHYBY
Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
2004 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, zmena  č. 307/2007 Z. z.,;č. 225/2012 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov; redakčné oznámenie o oprave chyby OPRAVA CHYBY
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, zmena č. 562/2005 Z. z.
2006 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
Vyhláška MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov
2007 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z.  o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
2008 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru č. 478/2008 Z. z.
2013 Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavených výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

 

Súhrn STN a EN v protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov

Norma Názov
STN 92 0101 Požiarna bezpečnosť stavieb.
Názvoslovie
STN 92 0102 Požiarna bezpečnosť stavieb.
Veličiny a značky
STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku
STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
Časť 2: Stavebné konštrukcie
STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb
STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
Časť 4: Odstupové vzdialenosti
STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb.
Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi
STN 92 0300 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb.
Zásobovanie vodou na hasenie požiarov
92 0001 STN EN 2 Triedy požiarov
92 0002 STN ISO 8421 – 1:1987 Požiarna ochrana. Slovník.
Časť 1: Všeobecné požiarne termíny a javy
STN 92 011 Protipožiarne zariadenia.
Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia
STN ISO 5660-1 Požiarne skúšky. Reakcia na oheň.
Časť 1: Rýchlosť uvoľňovania tepla zo stavebných výrobkov. (Metóda kónického kalorimetra)
STN ISO 5657 Skúšky horľavosti. Reakcia na oheň. Zápalnosť stavebných
STN EN ISO 9239-1 Skúšky reakcie podláh na oheň.
Časť 1: Určovanie správania pri horení pri použití zdroja sálavého tepla (ISO 9239-1: 2002)
STN EN 671-1 Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia.
Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou
STN EN 671-2 Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia.
Časť 2: Nástenné hydranty s plochými požiarnymi hadicami
STN EN 671-3 Stabilné hasiace zariadenie. Hadicové zariadenia.
Časť 3: Údržba hadicových navijakov s tvarovo stálou hadicou a nástenných hydrantov s plochou hadicou
STN EN 694 Požiarne hadice. Tvarovo stále hadice do stabilných navijakov
STN EN 54 Elektrická požiarna signalizácia
STN EN 12094-3 Stabilné hasiace zariadenia
STN EN 12101 Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia
STN EN 13501-1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.
Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň
STN EN 13501-2 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.
Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)
STN EN 1846-1 Vozidlá požiarnej a záchrannej služby.
Časť 1: Triedenie a označovanie
STN EN 694 Požiarne hadice. Tvarovo stále hadice do stabilných navijakov
STN EN 54 Elektrická požiarna signalizácia
STN EN 12094-3 Stabilné hasiace zariadenia
STN EN 12101 Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia
STN EN 13501-1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.
Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň
STN EN 13501-2 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.
Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)
STN EN 1846-1 Vozidlá požiarnej a záchrannej služby.
Časť 1: Triedenie a označovanie
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov
STN P CEN/TS 54-14 Elektrická požiarna signalizácia.
Časť 14: Pokyny na plánovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu
STN 92 0800 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny
STN 92 0901 Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív
STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami
STN 73 0821 Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií
STN 73 0824 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Nevýrobné objekty
STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty
STN 73 0831 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory
STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy pre bývanie a ubytovanie
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb
STN 73 0835 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení
STN 73 0837 Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže
STN 73 0838 Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže
STN 73 0839 Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt
STN 73 0842 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu
STN 73 0843 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov
STN 73 0844 Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady
STN 73 0865 Požiarna bezpečnosť stavieb. Hodnotenie stekania hmôt z podhľadov stropov a striech
STN 73 0866 Požiarna bezpečnosť stavieb. Stanovenie rýchlosti spaľovania látok v silách, zásobníkoch a nádržiach
STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením
STN 73 0875 Požiarna bezpečnosť stavieb. Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie
STN 38 2156 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory
STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny
STN 33 2031 Overovanie a prevádzka technologických zariadení a lietadiel
s ohľadom na nebezpečné účinky statickej elektriny
STN 34 3085 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách
STN EN 61241-10:2004 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom.
Časť 10: Určovanie priestorov s možnosťou výskytu horľavých prachov
STN CR 1749 Európsky systém triedenia spotrebičov na plynné palivá podľa spôsobu odvádzania spalín. Vyhotovovanie spotrebičov
STN EN 13384-2 Komíny. Metódy tepelne technického a hydraulického výpočtu.
Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív
STN EN 13384-1 Komíny. Metódy tepelne technického a hydraulického výpočtu.
Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív
STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky
STN EN 1856 Komíny. Požiadavky na kovové komíny.
Časť 1: Výrobky komínových systémov.
STN 73 6639 Zdroje požiarnej vody
STN 07 0703 Plynové kotolne
STN EN 13084-1 Samostatne stojace priemyselné komíny.
Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich
 1. Horľavé kvapaliny, odborný komentár, L.Wesselényi, V.Grác
 2. Hasiace prístroje, odborný komentár, L.Wesselényi, V.Grác
 3. Správne konanie, komentár, Kučerová,1997
 4. Správny poriadok, komentár, J.Sobihard, 2004